Cuộc họp của các nhóm hội cộng đồng người Việt ngày 7 tháng 4 năm 2019

CBC News Toronto

Chủ tịch Hội người Việt Toronto Kien Le — đang cầm micrô — kêu gọi bỏ phiếu chống lại SBTN. Đây là đoạn trích từ cuộc họp các nhóm hội cộng đồng vào ngày 7 tháng 4 năm 2019.

More From News/Canada/Toronto