Take Liberty: Tomato/Tomato

Information Morning - Saint John

Jeff Liberty took a listen to Tomato/Tomato's new Christmas CD, Pinecones and Cinnamon.

More From Radio/Information Morning - Saint John