North

ᒥᐊᓕ ᓴᐃᒪᓐ ᑕᐅᑐᓐᓂᐊᖅᐸᓯᐅᒃ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥᒃ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖏᓐᓂᑦ ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᑎᓪᓗᒍ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ

ᑯᐃᓐ ᑭᒡᒐᖅᑐᑎᐊ ᒥᐊᓕ ᓴᐃᒪᓐ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥᒃ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖏᓐᓂᑦ ᐅᖃᐅᓯᖃᕐᓂᐊᕐᒪᑦ ᐅᓪᓗᒥ

ᐅᖃᓪᓚᓯᒋᐊᕐᓂᐊᕐᑐᖅ 1-ᒨᖅᐸᑦ ᑲᓇᓐᓇᐅᑉ ᖃᐅᔨᓴᐅᑎᐊ ᒪᓕᓪᓗᒍ

ᑯᐃᓐ ᑭᒡᒐᖅᑐᑎᐊ ᒥᐊᓕ ᓴᐃᒪᓐ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥᒃ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖏᓐᓂᑦ ᐅᖃᐅᓯᖃᕐᓂᐊᕐᒪᑦ ᐅᓪᓗᒥ.

ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᖏᓐᓂᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖏᓐᓄᑦ ᐅᖃᐅᓯᖃᕐᓂᐊᕐᑐᖅ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᐊᓕᕐᒪᖔᕐᒥᒃ ᓄᕙᕐᔪᐊᕐᓇᖅ ᐱᓪᓗᒍ.

ᐅᖃᓪᓚᓯᒋᐊᕐᓂᐊᕐᑐᖅ 1-ᒨᖅᐸᑦ ᑲᓇᓐᓇᐅᑉ ᖃᐅᔨᓴᐅᑎᐊ ᒪᓕᓪᓗᒍ.

Translation by Sarah Leonardis

now