More 5-Ingredient Pastas

In the Kitchen with Stefano Faita

Stefano serves up more 5-ingredient pastas.

More From Shows/Shows/In the Kitchen with Stefano Faita/Season 3