Tech Guru

News

Our Tech Guru - Ashwin Gupta - tries to do without his iPad. Can he do it?

More From News/Canada/NL/Web Exclusive