Airplay | Nov 22, 2012 | 6:07

BYTE Battle

Landis Cornett of BYTE explains the organization's upcoming battle of the bands.

Now Playing on CBC Radio Help Refresh

CBC Radio One

Listen Live Ottawa change

CBC Radio 2

Listen Live Eastern change

CBC Radio 3

Listen Live Radio 3
Tide Godi (Tlicho) - Tide Godi - Monday, November 24, 2014Nov 24, 2014 | 55:30Tide Godi (Tlicho) Tide Godi - Monday, November 24, 2014 Audio
Tide Godi (Tlicho) Tide Godi - Monday, November 24, 2014 Nov 24, 2014 | 55:30
Dehcho Dene (South Slavey) - Dehcho Dene - Monday, November 24, 2014Nov 24, 2014 | 55:30Dehcho Dene (South Slavey) Dehcho Dene - Monday, November 24, 2014 Audio
Dehcho Dene (South Slavey) Dehcho Dene - Monday, November 24, 2014 Nov 24, 2014 | 55:30
Le Got'She Deh (North Slavey) - Le Got'She Deh (North Slavey) - Monday, November 24, 2014Nov 24, 2014 | 55:30Le Got'She Deh (North Slavey) Le Got'She Deh (North Slavey) - Monday, November 24, 2014 Audio
Le Got'She Deh (North Slavey) Le Got'She Deh (North Slavey) - Monday, November 24, 2014 Nov 24, 2014 | 55:30
Denesuline Yatia (Chipewyan) - Denesuline Yatia - Monday, November 24, 2014Nov 24, 2014 | 54:30Denesuline Yatia (Chipewyan) Denesuline Yatia - Monday, November 24, 2014 Audio
Denesuline Yatia (Chipewyan) Denesuline Yatia - Monday, November 24, 2014 Nov 24, 2014 | 54:30
Le Got'She Deh (North Slavey) - Le Got'She Deh - Friday, November 21, 2014Nov 21, 2014 | 55:30Le Got'She Deh (North Slavey) Le Got'She Deh - Friday, November 21, 2014 Audio
Le Got'She Deh (North Slavey) Le Got'She Deh - Friday, November 21, 2014 Nov 21, 2014 | 55:30
Le Got'She Deh (North Slavey) - Le Got'She Deh (North Slavey) - Thursday, November 20, 2014Nov 20, 2014 | 55:30Le Got'She Deh (North Slavey) Le Got'She Deh (North Slavey) - Thursday, November 20, 2014 Audio
Le Got'She Deh (North Slavey) Le Got'She Deh (North Slavey) - Thursday, November 20, 2014 Nov 20, 2014 | 55:30
Tide Godi (Tlicho) - Tide Godi - Thursday, November 20, 2014Nov 20, 2014 | 55:30Tide Godi (Tlicho) Tide Godi - Thursday, November 20, 2014 Audio
Tide Godi (Tlicho) Tide Godi - Thursday, November 20, 2014 Nov 20, 2014 | 55:30
Denesuline Yatia (Chipewyan) - Denesuline Yatia - Thursday, November 20, 2014Nov 20, 2014 | 54:30Denesuline Yatia (Chipewyan) Denesuline Yatia - Thursday, November 20, 2014 Audio
Denesuline Yatia (Chipewyan) Denesuline Yatia - Thursday, November 20, 2014 Nov 20, 2014 | 54:30
Denesuline Yatia (Chipewyan) - Denesiline Yatia - November 19, 2014Nov 19, 2014 | 54:30Denesuline Yatia (Chipewyan) Denesiline Yatia - November 19, 2014 Audio
Denesuline Yatia (Chipewyan) Denesiline Yatia - November 19, 2014 Nov 19, 2014 | 54:30
Tide Godi (Tlicho) - Tide Godi - Wednesday, November 19, 2014Nov 19, 2014 | 55:30Tide Godi (Tlicho) Tide Godi - Wednesday, November 19, 2014 Audio
Tide Godi (Tlicho) Tide Godi - Wednesday, November 19, 2014 Nov 19, 2014 | 55:30
Dehcho Dene (South Slavey) - Dehcho Dene - November 19, 2014Nov 19, 2014 | 55:30Dehcho Dene (South Slavey) Dehcho Dene - November 19, 2014 Audio
Dehcho Dene (South Slavey) Dehcho Dene - November 19, 2014 Nov 19, 2014 | 55:30
Denesuline Yatia (Chipewyan) - Denesuline Yatia - Tuesday November 18, 2014Nov 18, 2014 | 54:30Denesuline Yatia (Chipewyan) Denesuline Yatia - Tuesday November 18, 2014 Audio
Denesuline Yatia (Chipewyan) Denesuline Yatia - Tuesday November 18, 2014 Nov 18, 2014 | 54:30
Tide Godi (Tlicho) - Tide Godi Tuesday November 18, 2014Nov 18, 2014 | 55:30Tide Godi (Tlicho) Tide Godi Tuesday November 18, 2014 Audio
Tide Godi (Tlicho) Tide Godi Tuesday November 18, 2014 Nov 18, 2014 | 55:30
Dehcho Dene (South Slavey) - Dehcho Dene - Tuesday, November 18, 2014Nov 18, 2014 | 55:30Dehcho Dene (South Slavey) Dehcho Dene - Tuesday, November 18, 2014 Audio
Dehcho Dene (South Slavey) Dehcho Dene - Tuesday, November 18, 2014 Nov 18, 2014 | 55:30
Le Got'She Deh (North Slavey) - Le Got'She Deh (North Slavey) - Tuesday November 18, 2014Nov 18, 2014 | 55:30Le Got'She Deh (North Slavey) Le Got'She Deh (North Slavey) - Tuesday November 18, 2014 Audio
Le Got'She Deh (North Slavey) Le Got'She Deh (North Slavey) - Tuesday November 18, 2014 Nov 18, 2014 | 55:30

1 of 34